Leadership introduction

Fishery Flora and Fauna Pathogen Data Center of the Ministry of Agriculture2015-07-20 The Key Open Lab for Aquatic Genetic Resources and Aquaculture Ecology of the Ministry of Agricu...2015-07-20 Li jiale2015-07-13 Wu Jiamin2015-06-13 Cheng Yudong2015-06-13 Wang Xiping2015-06-13 Li Yanchen2015-06-13 Wu Jiannong2015-06-13